A A A
SmodBIP

Organy MGDK

Organem zarządzającym MGDK jest dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Głogowa Małopolskiego w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
Do obowiązków dyrektora MGDK należy w szczególności:
– kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych i administracyjnych,
– kierowanie merytoryczną działalnością MGDK,
– reprezentowanie MGDK na zewnątrz,
– nadzór nad mieniem MGDK,
– zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów działalności,
– przedstawienie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów działalności merytorycznej, planów rzeczowych i finansowych, sprawozdania z ich realizacji oraz wniosków inwestycyjnych,
– prowadzenie polityki zatrudniania pracowników,
– wydawanie w obowiązującym trybie wewnętrznych aktów prawnych.
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu MGDK upoważniony jest samodzielnie dyrektor MGDK. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu MGDK.
Stanowisko dyrektora Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim zajmuje Dariusz Lewandowski - Socha.Opublikował: Dariusz Lewandowski-Socha
Publikacja dnia: 01.03.2012
Podpisał: Dariusz Lewandowski-Socha
Dokument z dnia: 01.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 452