A A A
SmodBIP

Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja dla stron zwracających się o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Udostępnianie informacji publicznej, nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, następuje w formie:
1) ustnej lub pisemnej na pisemny wniosek strony,
2) ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku strony (wniosek złożony ustnie),
3) wywieszenia na tablicach ogłoszeniowych Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim,
4) zamieszczenia na stronie internetowej www.mgdk.pl
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez wnioskodawcę, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim , nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej
we wniosku, Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca
nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania
o udostępnienie informacji w przypadku wyżej określonym, wnioskodawca może - w terminie 14 dni od zawiadomienia go o odmowie udostępnienia mu informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji - złożyć do Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy
w Rzeszowie.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać:
1) korespondencyjnie na adres:
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski
2) lub osobiście:
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Małopolski
Sekretariat
Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać pod nr tel. (17) 86 40 107.Opublikował: Dariusz Lewandowski-Socha
Publikacja dnia: 01.03.2012
Podpisał: Dariusz Lewandowski-Socha
Dokument z dnia: 01.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 937