A A A
SmodBIP

Roboty budowlane: remont części pomieszczeń w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Głogów Małopolski: Roboty budowlane: remont części pomieszczeń w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim
Numer ogłoszenia: 139748 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim , ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 8517262, faks 17 8517262.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mgdk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane: remont części pomieszczeń w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remontu części pomieszczeń w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.Zakres prac remontowych polegać będzie na: a.Remoncie sali wielofunkcyjnej, podgrzewalni, zmywalni, zaplecza podgrzewalni (w tym wykonaniu dokumentacji / projektu koncepcyjnego wszystkich branży; pomieszczeń podgrzewalni, zmywalni, zaplecza podgrzewalni). b.Remoncie serwerowni. c.Remoncie holu głównego i klatki schodowej. d.Wykonaniu wylewki w piwnicy pod widownią sali widowiskowej Prace wykonywane będą na terenie czynnego obiektu MGDK. Zakres robót zawarty jest w załącznikach od Nr 1A do Nr 1E włącznie do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Na mocy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe, przy czym: 1.zakres zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 2.wartość ww. zamówień będzie stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, 3.udzielane będą w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, pod warunkiem wystąpienia potrzeby dokonania ww. zamówień uzupełniających i dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-7, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór załącznik nr 4A do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadania wiedzy i doświadczenia; Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz - min 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom będący przedmiotem zamówienia tj. związanych z przebudową (rozbudową) lub remontem obiektu użyteczności publicznej o powierzchni min. 200m2 lub z wykonaniem nowego obiektu użyteczności publicznej o powierzchni min. 1000m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6. Za obiekty użyteczności publicznej zamawiający uzna budynki: szkół, uczelni wyższych, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, obsługi bankowej, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, klinik, kultury i sztuki.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Informacji o podstawie do dysponowania osobami tj: a) Kierownik budowy - koordynator wszelkich prac budowlanych powinien posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i doświadczenie zawodowe co najmniej 10 letnie, a funkcję kierownika budowy sprawować w ciągu ostatnich 5 lat, b) Kierownicy robót elektrycznych oraz sanitarnych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia, doświadczenie zawodowe co najmniej 8 letnie a funkcję kierownika robót sprawować w ciągu ostatnich 5 lat - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7A i 7B do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży: a) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 200.000,- zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian niniejszej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. 2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego odpowiednie wydłużenie dopuszczalne są w przypadku: 1) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 2) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 3) zmiany terminów lub źródeł finansowania wynikających z obiektywnych przyczyn. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: 1) zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych, 2) zmiany te spowodują obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń, 3) zmiany te wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą być podstawą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz ustalenia nowego wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy koszt zamiennych rozwiązań przekroczy o co najmniej 0,5% wartości ceny oferowanej. Różnice do 0,5% nie będą uwzględniane przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany personelu technicznego Wykonawcy na innych pracowników legitymujących się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem zgodnie z SIWZ, o ile poprawi to warunki realizacji przedmiotu umowy, bądź w sytuacji gdy zajdzie taka konieczność w następstwie zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy. 6. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy; określony wyżej katalog zmian stanowi katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie jest jednakże do ich wprowadzenia zobligowany. 7. Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Prawo zamówień publicznych nie stanowią: 1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno - administracyjną np. zmiana kont bankowych, 2) procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców, 3) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, 4) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach Prawo zamówień publicznych. 8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegną zmianie stosownie do zmian przepisów dotyczących wysokości podatku VAT. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mgdk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12 , 36- 060 Głogów Małopolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 08:45, miejsce: Sekretariat Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12 , 36- 060 Głogów Małopolski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Ogłoszenia:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty (17.05.2012 16:24)
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (29.05.2012 21:02)
Opublikował: Dariusz Lewandowski-Socha
Publikacja dnia: 30.04.2012 17:08
Dokument oglądany razy: 934
Podlega Ustawie