A A A
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego dobudowy oraz remontu części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Głogów Małopolski: przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego dobudowy oraz remontu części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp.
Numer ogłoszenia: 246107 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim , ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 8517262, faks 17 8517262.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgdk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego dobudowy oraz remontu części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dobudowy oraz remontu części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp.; Zakres robót objętych zamówieniem. 1.Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac: I. Projekt dobudowy : - uzyskanie wypisów i wyrysu z ewidencji gruntów - aktualizacja mapy do celów projektowych - przygotowanie materiałów dla uzyskania decyzji celu publicznego - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w 4 egz. oraz w wersji cyfrowej na płycie CD w formacie PDF - uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych - sporządzenie specyfikacji technicznych + wersja elektroniczna w PDF - sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego + wersja elektroniczna II. Projekt remontu : -inwentaryzacja budynku dla zakresu objętego remontem -projekt remontu pomieszczeń: sceny, widowni, reżyserki, zaplecza za sceną w 4 egz. -projekt instalacji : c.o-kotłownia istniejąca , klimatyzacji i wentylacji, wod-kan, monitoringu i p.poż. -projekt przebudowy odcinka przyłącza i instalacji gazu w części gdzie nastąpi dobudowa -uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych -sporządzenie specyfikacji technicznych + wersja elektroniczna w PDF -sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych branż + wersja elektroniczna.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór załącznik nr 2A.

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem zamówienia (tj. usług projektowych obiektów o przeznaczeniu audiowizualnym, obiektów kinowych, pomieszczeń konferencyjnych) zawierający co najmniej dwie usługi o wartości minimum 50.000,00 zł każda , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdające, że te usługi zostały wykonane należycie - wzór załącznik nr 3

·      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej 1 osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe w branży architektonicznej i sanitarnej oraz przynależeć do właściwej Izby. W przypadku nie dysponowania osobami określonymi w pkt.3), należy złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób do wykonania zamówienia zgodnie z treścią załącznika -Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia- wzór załącznik nr 5

·      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór załącznik nr 4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży: a) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·      potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·      oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

·      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·      lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy. 2) Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i przyjęciu jej bez zastrzeżeń. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.(Jeżeli dotyczy) 5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgdk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKO GMINNY DOM KULTURY IM. FRANCISZKA KOTULI UL. KARDYNAŁA S.WYSZYŃSKIEGO 12 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 09:45, miejsce: MIEJSKO GMINNY DOM KULTURY IM. FRANCISZKA KOTULI UL. KARDYNAŁA S.WYSZYŃSKIEGO 12 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, Sekretariat Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

SIWZ.doc
Formularz oferty-zał. nr 1.doc
Oświadczenia-zał. nr 2A i 2B.doc
Wykaz usług-zał. nr 3.doc
Wykaz osób-zał. nr 4.doc
Zobowiązanie do udostępnienia-zał. nr 5.doc
PROJEKT UMOWY-zał. nr 6.doc
Opis prac projektowych-zał. nr 7.doc
zał. nr 8a Parter.jpg
zał. nr 8b Piętro.jpg
zał. nr 8c Plan zagospodarowania.jpg

Ogłoszenie:

1. modyfikacja SIWZ 21.11.2013.doc
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.docx

3. odpowiedzi na zapytania 28.11.2013


4. wybór-pismo ogólne.doc

Opublikował: Dariusz Lewandowski-Socha
Publikacja dnia: 20.11.2013 12:10
Dokument oglądany razy: 1123
Podlega Ustawie