A A A
SmodBIP

Roboty budowlane: drenaż, wykonanie instalacji elektrycznej i remont sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Głogów Małopolski: roboty budowlane: drenaż, wykonanie instalacji elektrycznej i remont sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim
Numer ogłoszenia: 257112 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Dom Kultury i Biblioteka , ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 86 40 107, faks 17 86 40 107.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdkib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane: drenaż, wykonanie instalacji elektrycznej i remont sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres inwestycji (polegać będzie na): -Wykonaniu drenażu budynku Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim. -Wykonaniu robót w zakresie instalacji elektrycznych. -Remoncie sali widowiskowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Na mocy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe, przy czym: 1.zakres zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 2.wartość ww. zamówień będzie stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, 3.udzielane będą w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, pod warunkiem wystąpienia potrzeby dokonania ww. zamówień uzupełniających i dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór załącznik nr 4A.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz - min 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia tj. związanych z przebudową ( rozbudową ) i remontem obiektu użyteczności publicznej o powierzchni min. 200m2 lub z wykonaniem nowego obiektu użyteczności publicznej o powierzchni netto 1000m2 (Zakres robót budowlanych winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod- kan), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6. Za obiekty użyteczności publicznej zamawiający uzna: budynki szkół, uczelni wyższych, administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, obsługi bankowej, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, klinik, kultury i sztuki.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami tj: a) Kierownik budowy - koordynator wszelkich prac budowlanych powinien posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ) i doświadczenie zawodowe co najmniej 10 letnie, a funkcję kierownika budowy sprawować w ciągu ostatnich 5 lat, b) Kierownik robót elektrycznych powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, doświadczenie zawodowe co najmniej 8 letnie, a funkcję kierownika budowy sprawować w ciągu ostatnich 5 lat; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami tj: a) Kierownik budowy - koordynator wszelkich prac budowlanych powinien posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ) i doświadczenie zawodowe co najmniej 10 letnie, a funkcję kierownika budowy sprawować w ciągu ostatnich 5 lat, b) Kierownik robót elektrycznych powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, doświadczenie zawodowe co najmniej 8 letnie, a funkcję kierownika budowy sprawować w ciągu ostatnich 5 lat; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży: a) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca musi dostarczyć: 1)Wypełniony Formularz ofertowy. 2)Kosztorys ofertowy uproszczony oraz zbiorcze zestawienie - formularz kosztów wykonania zamówienia. 3)Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i przyjęciu jej bez zastrzeżeń. 4)Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.(Jeżeli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdkib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Głogowie Małopolskim ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 08:45, miejsce: Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Głogowie Małopolskim ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski - Sekretariat Dyrektora..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

ogloszenieOgłoszenie BZP.doc

SIWZSIWZ.doc

11.pdf

dom 2dom 2.pdf

rozdzielenierozdzielnie.pdf

dom kultury glogow_opis technicznydom kultury glogow_opis techniczny.pdf

dom kultury glogow_E1Dom kultury Głogow_E1.pdf

dom kultury glogow_E2Dom kultury Głogow_E2.pdf

dom kultury glogow_E3Dom kultury Głogow_E3.pdf

dom kultury glogow_E4Dom kultury Głogow_E4.pdf

dom kultury glogow_E5Dom kultury Głogow_E5.pdf

dom kultury glogow_E6Dom kultury Głogow_E6.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2ZAŁĄCZNIK NR 2.doc

Zalacznik Nr 3 - Form. kosztow wykon.zamZałącznik Nr 3 - Form. kosztów wykon.zam.doc

ZAŁĄCZNIK NR 4 -osw.posiad.uprZAŁĄCZNIK NR 4 -osw.posiad.upr.doc

ZAŁĄCZNIK NR 4 B -brak podsaw do wyklZAŁĄCZNIK NR 4 B-brak podsaw do wykl.doc

ZAŁĄCZNIK NR 4 CZAŁĄCZNIK NR 4 C.doc

zalacznik nr 5-projekt umowy popr ostatzalacznik nr 5-projekt umowy popr ostat.doc

wykaz robot do siwz-zal 6wykaz robot do siwz-zal 6.doc

wykaz osob - zalacznik nr 7wykaz osob - zalacznik nr 7.doc

wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom-zal 8wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom-zal 8.doc

Dom kultury w glogowie malopolskim - przedmiar robót 3Dom kultury w Głogowie Malopolskim - przedmiar robót 3.pdf

Informacje dodatkowe:

odpowiedzi nz zapytaniaodpowiedzi na zapytania.doc

Wyniki postępowania:

wybor ofertyWybór oferty.doc

zal nr 1 do wyboruZał nr 1 do wyboru.doc

zal nr 1 do wyboruzal nr 1 do wyboru.doc

Opublikował: Dariusz Lewandowski-Socha
Publikacja dnia: 24.08.2011 16:11
Dokument oglądany razy: 1277
Podlega Ustawie